Българската нафтова печка Балкан (ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ОПИСАНИЕ)

Нафтовите печки Балкан са производство  на ДИП Балкан Пловдив от началото на 1960-те години. Печките са с красив външен вид, отлични технически и експлоатационни показатели. След изследване в Цен­тралния научноизследователски ин­ститут по технология на машиностроенето и одо­брени от Център за промишлена естетика и худо­жествено проектиране — София те са показали кое­фициент на полезно действие 82 %, който е над световното рав­нище и са най-реномирани в България към времето си на производство.

Отоплителните нафтови печки ПОН-50 (5000 ккал/час) и ПОН 75 (7500 ккал/час) са предназначени за отопление на жилищни поме­щения, кабинети, канцеларии и др. Те осигуряват равномерно отоп­ление на цялото помещение.

ОПИСАНИЕ

Тези нафтови печки се състоят от следните конструк­тивни групи :

1.Тяло
2.Горивна камера
3.Захранваща система

Тялото на печката се състои от горна чугунена рамка и основа, към които са монтирани страниците, предниците, гърбът, покрив­ният капак, горивната камера, въздушните прегради и нафтовият резервоар.

Под дъното е поставена тавичка за разлятата по невнимание нафта при зареждане на резервоара и при почистване филтъра на дозатора.

Горивната камера е цилиндър, в който е монтирано горивното гърне. По повърхността на гърнето има отвори, през които пре­минава необходимият за горенето въздух. В същото гърне на щифтове лежат чугунени дискове, спомагащи за доброто горене на печките.

В долната задна страна е монтирана въздушна клапа, която ре­гулира влизащия въздух, необходим за изгаряне на нафтата.

В горната задна страна е монтиран коминът за отвеждане на изгорелите газове. Пред отвора е монтиран отражател за задър­жане на топлоотдаването.

Захранващата система се състои от:

а)       Нафтов резервоар, на който е монтиран нивопоказател за от читане на количеството нафта; капачка; гърловина с цедка за на­ливаме нафта в резервоара; бакелитово копче за отваряне и за­тваряне крана на резервоара.

б)   Нефтопровод, свързващ резервоара с до­затора и дозатора посредством щуцера с го­ривното гърне.

в)    Дозатор с предохранително устройство. Служи за дозиране притока на горивото с шест плавно регулиращи степени. Регулирането се извършва посредством ключа на регулатора, изведен над горната чугунена рамка.

При завъртване ключа на регулатора от нулево деление по скалата се включва дозаторът на :

1-во деление — разход на гориво минимален.

6-то деление — разход на гориво максимален.

Всяко междинно положение отговаря на междинен разход на горивото.

За предпазване от преливане на нафтата от горивното гърне при самозагасила се печка предохранителният клапан на дозатори при покачване нивото на горивното гърне задействува и прито­кът се прекратява.

За да се запали печката отново, необходимо е събралото се количество нафта в горивното гърне да се отнеме посредством гъба, парче плат и др.

За привеждане дозатора отново в работно положение се включва предохранителният клапан чрез натискане лостчето, намиращо се от предната страна на дозатора — надолу.

МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЕЧКАТА

Всеки притежател на нафтови отоплителни печки ПОИ —50 н ПОН 75 преди да ги монтира трябва да спази следните условия:

Отвеждането на изгорелите газове от печката към комина става с тръби с ф = 130 мм. Уплътнението на тръбите до розетката трябва да бъде добро. В противен случай тягата се намалява, в резултат на което се влошава горивният процес.

За да се получи нормално горене на печките, дозаторът трябва да бъде нивелиран. По този начин се постига равномерно протичане на горивото по дъното на горивното гърне.

Печката Балкан трябва да се поставя най-малко на 80 см от горими и труд­но горими конструкции — обзавеждане, лимоотводните им тръби на 50 см.

Нафтовите отоплителни печки ПОН—50 и ПОН—75 горят само НАФТА. Употребата на горива като бензин, бензол, спирт, газ, масла и др. Е СТРОГО ЗАБРАНЕНО.

ЗАПАЛВАНЕ и ЗАРЕЖДАНЕ НА ПЕЧКАТА С ГОРИВО


При изливане нафта в резервоара трябва да се вдигне покрив­ният капак 1, копчето за крана на резервоара 5 да е завито надясно до отказ. Ключът за регулиране дозатора 7 да е на нулево поло­жение. Снема се капачката 6, проверява се цедката да е на място и се налива нафта.

Запалването на нафтовите отоплителни печки се извършва н следната последователност:

Отваря се капакът на горивната камера 2, развива се 3-4 обо­рота копчето за крана на резервоара 5, ключът за регулатор 7 се поставя на 6-то деление до появяване на нафта по дъното на горивното гърне 14, след което ключът на регулатора се връща на 2-ро деление.

През отвора на горивната ка­мера в горивното гърне се под­нася запален памук, напоен със спирт или нафта. Затваря се ка­пакът на горивната камера 2 и през отвора на същия се наблю­дава горивният процес.

Нафтовата печка Балкан е нормално запалена тогава, когато пламъкът обхване цялото дъно около долния ринг.

За усилване горивния процес необходимо е ключът на регула­тора за дозатора 7 да се пре­включи на по-висока степен. По­следователното включване от сте­пен в степен да се извършва в интервал от 3-4 мин.

При прескачане на отделни сте­пени при първоначално запалване на печката се нарушава горив­ният процес, в резултат на което печката не гори нормално, виб­рира, бучи, отделя сажди и кок­суващи вещества.

Забележка: Ако печката преди това е работила и се е самозагасила, проверява се предохранителният клапан на дозатора 10 дали е в работно положе­ние. Чрез натискане лост­чето 11 надолу, след сва­ляне на долния преден ка­пак, дозаторът се включва в работно положение.

ЗАГАСЯНЕ

Загасяването на нафтовата печка Балкан се извършва като се отваря покривният капак 1, ключът за регулиране на дозатора 7 се поставя на де­ление 0 (нула). Копчето за крана на резервоара 5 се завива на­дясно до отказ, след което същата ще загасне.

Ново запалване на печката може да се извърши само след като тя  е изстинала напълно.

sandacite.bg
.....
СПОДЕЛЕТЕ

1 коментар:

 1. Много интересно четиво, от него става ясно, защо изобщо са навлезли нафтовите печки у нас и какъв дефицит на печки е имало в началото: https://kiselec1.blogspot.com/2019/12/37-22.html
  “... Отоплителните материали, както дървата, така и въглищата, не достигат, тъй като цялото население вече се отоплява с вълища. ... ДКП предложи с плана за 1965 г. да се подобри балансът на горивните материали със значителни количества течни горива и да се осигурят около 24000 нафтови печки. Вече сме средата на годината, а досега са произведени ... всичко 2000 печки. Намалиха се и течните горива. ... Нужно е също така да се вземат много енергични мерки от машиностроенето, защото досега са изостанали и в производството на въглищни печки. От 45000 печки за I полугодие в предприятие Металургия, Г. Оряховица, до днешна дата са произведни само 25000 броя ...

  На миналата сесия на Народното събрание беше повдигнат въпросът за качеството на въглищата. ... увеличиха се размерите на ситата от 16 на 20 мм в мина Перник и Бобов дол, за да може по този начин да се дават на населението по-едри въглища. ...“

  В срещите с и с избирателите, на отечественофронтовски събрания и по други поводи почти не минава да не се повдига въпросът за топливото и особено в селата. Защо се получава така? ... Ето примери: за 1964 г. населението на Разградски окръг се е нуждаело от 76000 т въглища. Утвърден е план за 62000 т, а са получени 49000 т.... При това някои партиди са некачествени с до 30% чужди тела, пляка и пръст. Положението с отоплителните материали за редица окръзи, където се използваше досега отпадъчна дървесина от разкореняваните закелявели гори, се влошава, защото тези източници са вече изчерпани.“
  „Не достигат също така за населението нафтови печки, радиограмофони, емаилирани бели отоплителни и готварски печки. Голяма е също така нуждата от оградна мрежа и тел и циментови изделия и други стоки....
  Много е говорено, нещо е направено, но все още не са редки случаите, когато зимните стоки се появяват след зимата, пролетните и летните след пролетта и лятото. Много са такива случаите...“

  ... От голямо значение е и въпросът за отоплителните материали. Напоследък главно в селата покрай Дунава, във Врачански, Видински и други крайдунавски окръзи въглищата не достигат до селата, и то в най-трудните зими, каквато беше по-миналата зима, която продължи по-дълго време. Ние тогава нямахме и резервни фондове от въглища и в нашите домакинства се създаде много голямо разстройство поради голямия студ, големия мраз. ...“

  ОтговорИзтриване

Коментирайте тук

Популярни публикации